Περιβαλλοντική Ευθύνη

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Οι τέντες αποτελούν τη πιο παλιά, απλή και γνωστή μέθοδο σκίασης η οποία συμπεριλαμβάνεται στα παθητικά συστήματα κλιματισμού οποιασδήποτε κτιριακής εγκατάστασης.

Τα συστήματα αυτά συνεισφέρουν σημαντικά στη διατήρηση των θερμοκρασιών μέσα στους χώρους σε ανεκτά επίπεδα και συνεπώς στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο περιβάλλον, με συνθήκες πολύ ικανοποιητικού φωτισμού όπως και επαρκούς αερισμού.

Επίσης, η εταιρεία μας λαμβάνει υπόψη την ευθύνη της ως προς το περιβάλλον, μέσω της ανακύκλωσης των απορριμμάτων.